ШТАБЫН ДАДЛАГААР АЖИЛЛАЛАА

IMG_5682.jpg

Бигэр сумын Онцгой комисс, ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүнд “Ослын удирдлагын тогтолцоо” сэдвээр сургалт зохион байгуулж, газар хөдлөлт болсон үеийн удирдлагын хариу арга хэмжээ, гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл, бэлэн байдлын шалгаж штабын дадлага хийлээ.

scroll to top