ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

IMG_4635-1.jpg

Баян-Уул сумд олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг тухайн орон нутгийн эрсдэл, эмзэг байдалд суурилан үнэлж, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөж, орон нутгийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг сайжруулан  тодотголоо.

scroll to top