ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2-1.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 01 дүгээр сард баталсан удирдамж, Онцгой байдлын газрын 2021 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн баталсан удирдамжуудыг тус тус удирдлага болгон Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй 12 эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 03 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл хугацаанд зохион байгуулагдаж байна.

scroll to top